• Terapia pedagogiczna

    • Terapia pedagogiczna

      

     Prowadząca: p. Katarzyna Kłos

     Zajęcia z dziećmi odbywają się raz w tygodniu:

     Środa, godz. 8:00 -13:15

      

     Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka, jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Udzielanie pomocy dzieciom w sferze rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego to terapia przez zabawę. W szczególności poświęcona jest usprawnianiu funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzone są rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy, inscenizacje na podstawie tekstów literackich oraz aktywność plastyczną. Stymulacja i wspieranie, inicjuje rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności. Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za uczenie się matematyki oraz usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.
     Podczas pracy z dzieckiem stosowane są metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:
     • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz
     • muzykoterapia
     • bajkoterapia
     • wybrane techniki relaksacyjne
     • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz
     • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
     • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
     • elementy metody Pedagogiki Zabawy

     Cele terapii pedagogicznej:
     • wspieranie rozwoju dziecka,
     • usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
     • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
     • pomaganie w przezwyciężaniu trudności,
     • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji,
     • oddziaływanie psychoterapeutyczne- ogólnie uspakajające, a jednocześnie aktywizujące dzieci.

     Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokowej na materiale obrazkowym:
     • różnicowanie figur geometrycznych po względem kształtu, koloru, grubości i wielkości
     • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
     • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych zabawa ,,Co się zmieniło”
     • zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka
     • układanie figur geometrycznych z części
     • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci (Mozaika)
     • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
     • rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru
     • układanki obrazkowe
     • loteryjki i domina obrazkowe
     • układanie obrazków z części
     • dobieranie części obrazka do całości
     • dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina)
     • układanie puzzli
     • wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami
     • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
     • podział przedmiotów na grupy np. rośliny ,zwierzęta, owoce itp.
     • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
     • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
     • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów

     Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:
     • rozpoznawanie odgłosów zwierząt
     • rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków (pęk kluczy, garnek, klocki drewniane, szklanka, folia itp.)
     • rozpoznawanie osób na podstawie barwy głosu
     • dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu – np. puszki słuchowe
     • rozróżnianie tempa w połączeniu z zabawą ruchową – szybko – bieg, wolno – marsz
     • zabawa w „głuchy telefon”
     • tworzenie wyrazów na tę samą sylabę
     • segregowanie obrazków wg pierwszych głosek
     • układanie rymowanek

     Ćwiczenia usprawniające sprawność manualną:
     • naśladowanie ruchów
     • ćwiczenie palców-uderzanie jednym, dwoma, wszystkimi palcami w określonym rytmie, lekko lub mocno, naśladowanie spadającego deszczu
     • rysowanie, malowanie na arkuszach papieru
     • lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, ugniatanie kulek z papieru
     • budowanie z drobnych klocków np. lego, sortowanie klocków
     • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
     • cięcie nożyczkami po śladzie
     • kolorowanie obrazków
     • obrysowywanie szablonów
     • nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemki przez otworki w tekturce
     • rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie
     • łączenie punktów tworzących określony przedmiot np. drzewo, domek
     • tworzenie obrazków z wydzieranek
     • strzepywanie dłoni
     • naśladowanie gry na instrumencie
     • machanie „skrzydłami”
     • naśladowanie drzew na wietrze
     • łamiący się pajacyk
     • „marzenia” przy muzyce relaksacyjnej

     Opracowała: Katarzyna Kłos

      

      


     Rozwój dziecka w okresie przedszkolnym


     Każde dziecko różni się od siebie i posiada indywidualne cechy rozwoju, dlatego niektóre zmiany mogą wystąpić wcześniej, a inne trochę później. Nie oznacza to bowiem, że rozwój dziecka jest nieprawidłowy. Jeśli coś rodziców niepokoi w zachowaniu dziecka, bądź mają wątpliwości dotyczące jego prawidłowego rozwoju, warto się zgłosić po poradę do nauczyciela, czy pedagoga w celu konsultacji i otrzymania fachowej pomocy.
     Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym to szczególny etap w rozwoju człowieka. Zachodzą bowiem w tym okresie zmiany zarówno w strukturze psychicznej, jak fizycznej dziecka, które mają znaczenie w dalszym okresie życia. Rozwojowi podlegają poszczególne sfery takie jak: motoryka, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, myślenie, mowa, emocje oraz kontakty społeczne.

     Przedstawione dane mają więc wyłącznie charakter orientacyjny.


     Rozwój umiejętności samoobsługowych, społecznych i emocjonalnych

     3 rok życia
     • wie, jak wygląda
     • dostrzega różnice w wyglądzie kolegów: rozróżnia określenia- chłopiec, dziewczynka
     • potrafi powiedzieć co lubi jeść
     • zwraca się po imieniu do kolegów z grupy
     • reaguje na polecenia nauczyciela
     • potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi
     • uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela
     • wie, że nie wolno niszczy prac i zabawek kolegów
     • wie, że musi stosowa się do obowiązujących nakazów i zakazów
     • zgłasza swoje potrzeby
     • postępuje zgodnie z oczekiwaniami dorosłych w sytuacjach nowych i wymagających zachowania szczególnej ostrożności
     • korzysta z pomocy nauczyciela jako pośrednika w sytuacjach trudnych, wymagających rozstrzygnięcia
     • rozumie znaczenie zwrotów grzecznościowych i wie, kiedy się ich używa
     • uważnie słucha dorosłych
     • rozumie i wykonuje proste polecenia
     • odczuwa przyjemność, pomagając dorosłym w codziennych czynnościach
     • występuję labilność emocjonalna
     • odczytuje i reaguje na gesty kierowane do niego przez dorosłych
     • rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość
     • wie, że należy panować nad negatywnymi emocjami
     • potrafi pozostać w przedszkolu bez towarzystwa najbliższych (mamy, taty)
     • sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, próbuje samodzielnie korzystać z toalety, myje ręce nie mocząc ubrania i wyciera je ręcznikiem,
     • potrafi samodzielnie jeść, posługując się łyżką, widelcem, doskonali te umiejętność w zabawie i podczas posiłków.
     • z drobną pomocą potrafi się ubrać, rozebrać, włożyć buty
     • spokojnie odpoczywa i zasypia na leżaku
     • odkłada zabawki po skończonej zabawie

     4 rok życia
     • umie podać swoje imię i nazwisko
     • potrafi określić czynności, które wykonuje najlepiej, np. układa puzzle, śpiewać
     • potrafi nazwać swoją miejscowość i ulicę, na której mieszka
     • wie, że nie należy opowiada o sobie osobom obcym
     • próbuje podejmować zabawy tematyczne z podziałem na role i zgodnie w nich uczestniczyć
     • rozumie, że musi dostosować się do wymagań nauczyciela, wykonywać polecenia i zadania wspólnie z innymi
     • rozumie, że nie wolno brać rzeczy innych bez pozwolenia
     • respektuje uwagi nauczyciela i rodziców dotyczące sposobu zachowania się w określonej sytuacji
     • radzi sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji
     • wie, że nie można sprawiać swoim zachowaniem przykrości innym dzieciom
     • dzieli się zabawkami z innymi dziećmi
     • potrafi używać zwrotów grzecznościowych: Dzień dobry, Do widzenia, Proszę, Dziękuj, Przepraszam w kontaktach z dziećmi i dorosłym
     • zachowuje się grzecznie w miejscach publicznych
     • słucha uważnie innych i stara się zwraca bezpośrednio do rozmówcy, zadając pytania, bądź informując o swoich potrzebach
     • rozróżnia emocje pozytywne i negatywne
     • określa własne potrzeby i nazywa uczucia
     • ma pozytywny stosunek emocjonalny do przedszkola (lubi przedszkole, chętnie do niego przychodzi
     • jest pogodny podczas zabaw w grupie, aktywnie w nich uczestniczy, podejmuje próby zabaw tematycznych, bawiąc się z dwójką, trójką kolegów
     • chętnie uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela
     • myje ręce, twarz i zęby, nie mocząc ubrania i wyciera ręce ręcznikiem
     • potrafi samodzielnie jeść, sprawnie posługując się łyżką i widelcem
     • stara się wyręczać dorosłych w prostych czynnościach, np. podaje różne przedmioty
     • pełni okazjonalne dyżury

     5 i 6 rok życia
     • określa różnice w wyglądzie kolegów
     • podejmuje próby kontrolowania swoich zachowań
     • umie wskazać różnice w czynnościach wykonywanych przez dziecko i dorosłą osobę
     • opowiada o swoich sukcesach i niepowodzeniach
     • respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach zespołowych
     • podejmuje działania na rzecz innych, np. pomaga młodszym dzieciom w czynnościach samoobsługowych
     • stara się przewidzieć konsekwencje zaniedbania przyjętych na siebie obowiązków, np. kwiatki, które nie będą podlewane, zwiędną
     • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumie to, co mówią i czego oczekują
     • aktywnie uczestniczy w zajęciach
     • szanuje potrzeby i zainteresowania innych dzieci
     • dokonuje oceny zachowania własnego i zachowania innych
     • próbuje przewidywać skutki swojego postępowania
     • rozumie, że niektóre zachowania mogą sprawić innym przykrość
     • umie porozumiewa się za pomocą mowy ciała: gestów, ruchów ciała i mimiki
     • stara się myśleć i działać empatycznie
     • potrafi w sposób ugodowy rozwiązywać konflikty
     • mogą występować silne, gwałtowne, trudne do opanowania przez dziecko emocje, zwykle krótkotrwałe
     • zaczyna liczyć się z rówieśnikami i chcąc się z nimi bawić, coraz rzadziej obraża się, złości, płacze
     • zaczyna przewidywać reakcje dorosłych.

     Rozwój umiejętności motorycznych

     3 rok życia
     • sprawnie chodzi, wykonuje skoki rytmiczne obunóż, biega, przekracza niewielkie przeszkody
     • wchodzi po schodach krokiem dostawnym
     • rzuca i łapie piłkę z niewielkiej odległości, toczy piłkę
     • poprawnie trzyma łyżkę, kredkę
     • rysuje linie proste, spiralne, 2,6- 3-latek potrafi zamknąć koło, rysuje bazgroty z elementami rysunku schematycznego
     • buduje wieżę z 5 klocków, prosty model wg wzoru,
     • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe

     4 rok życia
     • sprawnie chodzi, wykonuje skoki rytmiczne obunóż, próbuje skoków naprzemiennych, sprawnie biega, przekracza przeszkody, chodzi po niewysokiej równoważni starając się utrzymać równowagę
     • wchodzi po schodach krokiem dostawnym, próbuje kroków naprzemiennych
     • rzuca i łapie piłkę z niewielkiej odległości, toczy piłkę, rzuca do celu
     • poprawnie trzyma łyżkę, widelec, kredkę
     • rysuje linie proste, spiralne, 4-latek rysuje rysunki schematyczne, postać człowieka posiada podstawowe elementy
     • nazywa kolory podstawowe i pochodne
     • buduje wieżę z 8-10 klocków, prosty model wg wzoru, konstrukcje trójwymiarowe (zamek).

     5 i 6 rok życia
     • dziecko ruchliwe; biega, skacze, wspina się na drabinki, przeplotnie
     • huśta się na huśtawce, uczy się samodzielnego rozhuśtania się
     • ma rozwiniętą koordynację ruchów i koordynację wzrokowo-ruchową
     • zaczyna uczyć się jeździć na rowerze na dwóch kołach
     • zwinnie biega, skacze na dwóch nogach przed siebie
     • skacze na jednej nodze w miejscu
     • stoi przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach-raczej nie chwiejąc się i nie wypadając z trasy, przechodzi po wąskiej dróżce
     • utrzymuje równowagę przy pomocy rąk
     • robi kilka przysiadów samodzielnie, podnosząc się z nich, może nieco chwiać się
     • dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzi i schodzi ze schodów naprzemiennie
     • uczy się zasad, prawidłowości
     • uczy się zwracać uwagę na inne dzieci
     • sprawnie łączy klocki typu lego, wylepia z plasteliny
     • nawleka korale na żyłkę, przykleja naklejki, przycina nożyczkami papier, drze papier na małe kawałki i wykleja nim kontury
     • prawidłowo trzyma ołówek
     • rysuje linie pionowe, poziome i ukośne
     • odwzorowuje koło, krzyżyk, kwadrat, odwzorowuje proste szlaczki
     • koloruje obrazki, wypełnia kolorem kontury
     • rysuje rysunek zgodny z podanym tematem, maluje farbami, używa pędzla i innych przyborów

     Rozwój umiejętności poznawczych


     3 rok życia
     • porównuje przedmioty zauważając wyraźne różnice; duża i mała piłka, krótki i długi pociąg
     • wskazuje przedmioty, które wydają charakterystyczne dźwięki (samochód, zegarek, pies, kot)
     • spostrzega, wyodrębnia i nazywa elementy ilustracji
     • nazywa zwierzęta hodowlane i domowe
     • nazywa i wskazuje części ciała (noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy)
     • rozumie proste pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, na, pod….
     • porównuje wielkość: długi, krótki, wysoki, niski
     • próbuje ocenić liczebność bez liczenia, posługując się określeniami: dużo, mało
     • tworzy kompozycje z różnych figur geometrycznych, bez ich nazywania
     • używa w słowniku czynnym nazw poznanych przedmiotów, osób, zwierząt
     • formułuje uogólnienia: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne

     4 rok życia
     • formułuje samodzielnie proste zdania na określony temat
     • wskazuje i nazywa przedstawione części roślin: łodyga, liść, kwiaty, korzeń
     • stara się przeliczać poprawnie wszystkie przedmioty niezależnie od ich układu
     • umie opisać przedmioty, osoby, zwierzęta, podając ich cechy charakterystyczne
     • odgaduje znaczenie schematycznego rysunku lub znaku
     • grupuje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują
     • potrafi policzyć 5 i w miarę możliwości więcej elementów
     • rozpoznaje kształty figur geometrycznych płaskich oraz używa ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt
     • tworzy kompozycje z figur geometrycznych na ograniczonej powierzchni
     • ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela, odgaduje zagadki pantomimiczne
     • pokazuje ruchem wskazane czynności
     • powtarza słowa lub krótkie teksty, zachowując podany rytm, tempo, oraz właściwą intonację
     • zapamiętuje proste wiersze, piosenki, odtwarza je z pamięci
     • rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne: bębenek, tamburyn, trójkąt, podejmuje próby gry na wybranym instrumencie
     • ustala równoliczność dwóch zbiorów w praktycznym działaniu

     5 i 6 rok życia
     • dostrzega zależności, tj.: większe--mniejsze, dalej-bliżej, wyżej--niżej, głębiej-płyciej, ciężej-lżej.
     • potrafi dostrzec i wskazać różnice w przedstawionych ilustracjach
     • spostrzeganie analityczno-syntetyczny, potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr i kształty podstawowych figur geometrycznych
     • potrafi konstruować proste budowle według podanego wzoru
     • rozumie i skupia uwagę podczas czytanego tekstu
     • lubi słuchać, kiedy mu się czyta
     • w wyuczonym wierszu odtwarza rymy
     • potrafi podzielić zdanie na trzy- czterowyrazowe części
     • potrafi podzielić wyraz na sylaby
     • potrafi wydzielić głoski w nagłosie i wygłosie
     • potrafi tworzyć i odtwarzać proste rymy
     • trudności z przyswajaniem informacji dotyczących przestrzeni i czasu
     • zna i różnicuje pory roku, wymienia dni tygodnia
     • potrafi porównywać przedmioty, kształty ze względu na ich różnice lub podobieństwa
     • potrafi klasyfikować biorąc pod uwagę dwa, trzy kryteria
     • myśli często w sposób skojarzeniowy
     • myślenie życzeniowe jest zwykle dla dziecka myśleniem prawdziwym
     • dziecko pięcioletnie przelicza zbiór składający się z około 10 elementów
     • ostatni liczebnik odnosi do wielkości zbioru
     • potrafi na polecenie dokładać i zabierać
     • rozumie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo
     • prawidłowo wymawia głoski
     • nazywa przedmioty, czynności sytuacje, potrafi je opisać przy pomocy przymiotników
     • buduje wielo wyrazowe wypowiedzi- tworząc dłuższe zdania
     • rozumie treść poleceń
     • pyta o nieznane słowa

     Charakterystyka właściwości dzieci w wieku przedszkolnym wg. M. Przetacznik, „Psychologia rozwojowa.”

     Dzieci 3–letnie:
     • niski poziom samodzielności i zaradności, w dużym stopniu zależne w zaspokajaniu swych potrzeb od dorosłych
     • wąski zakres doświadczeń i ubogi zakres słownictwa, choć dziecko rozumie znacznie więcej niż chce wypowiedzieć
     • dominuje myślenie o charakterze sensoryczno–motorycznym tzn. w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem, w działaniu, przy udziale dorosłego
     • duża wrażliwość emocjonalna
     • labilność emocjonalna
     • rozbudzona wyobraźnia
     • łatwo rozpraszana uwaga i duża męczliwość.

     Dzieci 4 letnie:
     • stają się bardziej samodzielne i zaradne
     • aktywność intelektualna nadal współistnieje z realnym działaniem
     • rozwój wyobraźni i fantazji ujawnia się między innymi w postawie badawczej (wiek pytań )
     • żywe, ruchliwe, dociekliwe
     • poznanie świata zarówno fizycznego jak i społecznego nadal powierzchowne

     Dzieci 5 i 6 letnie:
     • lepiej przystosowane do pracy w zespole
     • zdolniejsze do dłuższego wysiłku
     • zdolne do dłuższego skupienia uwagi
     • mniej impulsywne
     • bardziej opanowane i odpowiedzialne
     • intensywniej rozwijają się uczucia wyższe – społeczne i estetyczne

     W wieku przedszkolnym dziecka zachodzą niezwykle istotne zmiany pozwalające mu przede wszystkim na samodzielne, odpowiedzialne podejmowanie i realizowanie zadań stawianych przez otoczenie. Najważniejsze osiągnięcia w tym zakresie to:
     a. dziecko zaczyna odczuwać samego siebie jako podmiot własnych działań i przeżyć
     b. dziecko odkrywa świat wewnętrzny innych ludzi
     c. dziecko zdobywa znaczny zasób wiedzy o świecie
     d. obok zabawy pojawiają się początki świadomego uczenia się i pracy

     Opracowała: Katarzyna Kłos
     Literatura:
     1. Tokarska E., Kopała J., Program wychowania przedszkolnego, PWN, Warszawa 2014 r.
     2. Trybowska K, Wiek przedszkolny Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży,
     3. Żebrowska M., (red.), Warszawa 1969; M. Przetacznikowi, G. Makieło – Jarża, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1985 r.